Основні напрями діяльності Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок на 2021-2025 роки

Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок – найчисельніша профспілкова організація в області, яка представляє і захищає трудові, соціально-економічні права працівників усіх галузей економіки, послідовно виступає за мир та демократичний розвиток України, розвиток економічного потенціалу регіону, повагу органів влади усіх рівнів до людини праці, дотримання владою і роботодавцями прав і свобод працівників.

Діяльність Обласного об’єднання профспілок проходить в складних умовах, викликаних як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. До зовнішніх факторів, які впливають на роботу профспілок області серед іншого, належать:

- постійний тиск з боку держави з метою обмеження прав профспілок;

- наступ на майнові права профспілок;

- економічна нестабільність та відсутність продуманої та прогнозованої економічної політики держави;

- продовження війни на Сході України;

- проведення децентралізації.

Сформувалося чимало внутрішніх факторів, що впливають на ефективність роботи обласного об’єднання, головні з яких:

- постійне скорочення з різних причин профспілкового членства;

- низька мотивація профспілкового членства;

- невідповідність фінансового забезпечення профспілкових органів обсягам їхньої діяльності та відповідальності;

- недосконала система інформування про результати роботи.

Усе це вимагає від профспілок усіх рівнів посилення діяльності, а від Обласного об’єднання профспілок - рішучих дій щодо захисту соціально-економічних інтересів трудящих та вироблення відповідних програмних засад діяльності. Тому основні напрями роботи обласного об’єднання профспілок на 2021-2025 роки спрямовані на зміцнення та розвиток профспілкового руху в області; сприяння розвитку виробництва, як основи для збереження робочих місць: забезпечення продуктивної зайнятості, гідної оплати та умов праці; правовий захист членів профспілок; розвиток соціального діалогу на всіх рівнях.

РОЗДІЛ 1. Організаційна та інформаційна робота

Ефективність діяльності Обласного об’єднання профспілок та його членських організацій визначається їх організаційним, кадровим, фінансовим потенціалом. Профспілки мають адекватно реагувати на ті зміни, які відбуваються в нашій державі і в суспільстві. З цією метою необхідно:

- протидіяти роз’єднувальним процесам в членських організаціях обласного профоб’єднання, вести пошук можливостей об’єднання нечисельних профспілок;

- сприяти збереженню цілісності організаційних ланок галузевих профспілок в умовах проведення реформи адміністративно-територіального устрою країни;

- забезпечити входження первинних профспілкових організацій Всеукраїнських галузевих профспілок, які не мають обласних організацій, до обласного профоб’єднання;

- передбачити можливості запровадження інституту профспілкового представника у первинних і територіальних профспілкових організаціях;

- підвищити роль районних та міських координаційних рад голів профорганізацій, створити такі координаційні ради в територіальних громадах;

- сприяти реалізації принципу профспілкової солідарності на практиці;

- забезпечити реалізацію Концепції молодіжної політики обласного профоб’єднання.

З метою належного забезпечення зазначених складових потенціалу профспілок зусилля обласного об’єднання та його членських організацій буде спрямовано на виконання наступних заходів:

- удосконалення форм та методів профспілкової роботи;

- створення первинних профспілкових організацій на підприємствах різних форм власності, переведення їх офісного забезпечення до вищих за рівнем профспілкових органів;

- передбачення обов’язкового представництва у виборних органах молоді;

- розроблення системи пільг для членів профспілок та профспілкових активістів;

- вивчення та поширення позитивного досвіду роботи членських організацій з основних напрямів діяльності профспілок;

- запровадження обов’язковості навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активістів, з фінансуванням в розмірі до 5 відсотків профбюджетів усіх рівнів;

- розвиток системи навчання керівників членських організацій обласного профоб’єднання;

- наближення профспілкового навчання до члена профспілки, розширення програм, за якими повинно здійснюватися профспілкове навчання;

- збільшення ефективності інформаційної діяльності Обласного об’єднання профспілок, його членських організацій шляхом покращення внутрішньої і зовнішньої комунікації;

- участь профспілок області в політичному житті шляхом обрання спілчан депутатами виборних органів усіх рівнів;

- запровадження системи підготовки переговірників з укладення колективних договорів і угод на територіальному і локальному рівнях;

- розробка та запровадження ефективних механізмів щодо посилення захисту профспілкових працівників від протиправних дій роботодавців;

- перетворення Зонального навчально-методичного центру Обласного об’єднання профспілок на міжрегіональний навчальний заклад ФПУ з охопленням інших областей України;

- створення фондів солідарних дій;

- зміцнення фінансової дисципліни та звітності, фінансової солідарної відповідальності;

- забезпечення прозорості, ефективного та цільового використання майна та коштів обласного об’єднання та його членських організацій.

РОЗДІЛ 2. ГІДНА ПРАЦЯ

2.1. Збереження трудового потенціалу та продуктивна зайнятість.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності обласного профоб’єднання на наступний період є забезпечення зростання рівня доходів спілчан, дотримання прав і свобод членів профспілок через сприяння розвитку виробництва та сфери послуг, створення сучасних робочих місць з належними умовами для гідної праці, забезпечення продуктивної зайнятості населення.

Для забезпечення збереження трудового потенціалу підприємств обласне профоб’єднання та його членські організації спрямовуватимуть зусилля на вирішення наступних завдань:

- оперативне виявлення проблемних питань та причин, які перешкоджають ефективній виробничо-економічній діяльності підприємств, установ, організацій (далі – підприємств);

- участь у розробці програмних документів щодо розвитку галузей промисловості на державному та територіальному рівнях;

- попередження порушень трудового законодавства та застосування, за необхідності, механізму колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі і страйків;

- сприяння раціональному використанню наявних робочих місць та недопущення їх необґрунтованого скорочення, запровадження превентивних заходів щодо запобігання на підприємствах масових звільнень працівників за ініціативою роботодавця;

- скорочення до мінімуму понаднормової роботи (суміщення професій);

- недопущення укладання строкових договорів, прийому працівників на тимчасову роботу, безпідставного переведення із безстрокових трудових договорів на контракт тощо;

          - недопущення використання на підприємствах нелегальної праці без укладення офіційних трудових договорів, з підміною трудових договорів цивільно-правовими та іншими угодами, виплатою зарплати в обхід порядку, встановленого законодавством та колективним договором;

- збільшення роботодавцями обсягів фінансування професійної підготовки і перепідготовки кадрів;

- участь у розвитку системи професійної (професійно-технічної освіти), в тому числі дуальної освіти;

- сприяння розвитку системи професійної орієнтації молоді.

2.2. Гідна заробітна плата.

Для забезпечення гідної заробітної плати працівників обласне профоб’єднання та його членські організації будуть продовжувати роботу в таких напрямах:

- участь в підготовці та проведенні реформи оплати праці в бюджетному секторі;

- сприяння ліквідації розриву між розміром I тарифного розряду та мінімальною заробітною платою;

- робота над збільшенням частки витрат на оплату праці в собівартості продукції (послуг);

- робота над зменшенням надмірної диференціації між рівнем заробітної плати керівників та простих працівників;

- сприяння запровадженню (перегляду) норм праці з урахуванням сучасного рівня технологій виробництва;

- сприяння зменшенню в області загальної чисельності працівників, які отримують заробітну плату в розмірі, нижчому за середню;

- проведення постійної роботи по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати;

- використання механізмів соціального діалогу для постійного зростання рівня оплати праці в області.

2.3. Розвиток соціального діалогу на всіх рівнях.

Обласне об’єднання профспілок розглядає соціальний діалог як один з основних інструментів взаємодії з роботодавцями та державою щодо вирішення основних завдань діяльності профспілкових організацій.

З метою удосконалення та розвитку соціального діалогу необхідні:

- розбудова інституцій соціального діалогу за участю профспілок на дво- та тристоронній основі включно до міського (районного в області) рівнів;

- забезпечення участі профспілок в органах управління суб’єктами господарювання.

Обласне профоб’єднання та його членські організації проводитимуть соціальний діалог з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та галузевими організаціями роботодавців з метою врахування пропозицій профспілок:

- при формуванні і реалізації територіальної соціально-економічної політики;

- при напрацюванні та вжитті спільних заходів щодо подолання фінансово-економічної кризи та відновлення докризового рівня економіки області;

- при прийнятті органами місцевої влади рішень з питань, пов’язаних з регулюванням трудових відносин та соціального захисту працівників.

Проведення соціального діалогу здійснюватиметься через представництво профспілок:

- у складі колегій та консультативно-дорадчих органів місцевої влади, її структурних підрозділів;

- у складі територіальних тристоронніх соціально-економічних рад;

- в нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях «круглого столу» та інших заходах, що проводитимуться органами місцевої влади, а також через ухвалення спільних рішень і звернень та внесення узгоджених пропозицій на адресу органів центральної влади.

Розвиток соціального діалогу здійснюватиметься шляхом:

- формування територіальних органів соціального діалогу в містах та районах області;

- створення територіальних тристоронніх соціально-економічних рад;

- підготовки, укладення та реалізації тристоронніх територіальних, галузевих угод між органами місцевої влади та їх структурними підрозділами, об’єднаннями (організаціями) роботодавців та профорганізаціями області.

2.4. Правовий захист членів профспілок

Одним із головних завдань обласного профоб’єднання та його членських організацій залишається захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.

З метою подальшого якісного забезпечення правового захисту членів профспілок необхідно:

- створити систему профспілкової адвокатури в обласному об’єднанні;

- продовжити практику надання безоплатної правової допомоги членам профспілок та представництва їх інтересів у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування;

- організовувати пропаганду правових знань, навчання членів профспілок та профспілкового активу з питань законодавства про працю, проводити роз’яснювальну роботи через профспілкові засоби масової інформації;

          - продовжити співпрацю та взаємодію з місцевими органами державної влади - Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, обласним відділенням Національної служби посередництва та примирення – щодо організації дієвого контролю за дотриманням законодавства про працю та проведення профілактичної роботи з метою попередження та усунення порушень;

- налагодити співпрацю з парламентськими фракціями і депутатськими групами, обраними на Дніпропетровщині народними депутатами України, депутатами місцевих рад з метою підтримки ними ініціатив та пропозицій профспілок.

2.5. Охорона праці

З метою подальшого забезпечення виконання норм охорони праці Обласне об’єднання профспілок та його членські організації мають здійснювати такі заходи:

- сприяти забезпеченню дотримання норм охорони праці на кожному робочому місці з метою профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, мінімізації негативного впливу виробничого середовища на стан здоров’я працівників;

- розвивати інститут технічних інспекторів та інших представників профспілок з питань охорони праці, проводити перевірки дотримання законодавства з охорони праці на підприємствах, в тому числі разом з державними органами нагляду і контролю;

- проводити навчання представників профспілок з охорони праці всіх рівнів, використовуючи базу Зонального навчально-методичного центру Обласного об’єднання профспілок;

- організовувати проведення нарад, семінарів та «круглих столів» з нагальних питань охорони праці;

- інформувати спілчан про стан виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах, в установах і організаціях області;

- опрацьовувати і надавати пропозиції, рекомендації, розробляти заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

- брати участь у розслідуваннях нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, захищати права потерпілих;

- встановити належний громадський контроль щодо фінансування заходів з охорони праці на підприємствах, в розмірі, виходячи з реальної необхідності, але не менше законодавчо встановленого мінімуму;

- з метою профілактики професійної захворюваності вживати заходів громадського впливу на владні органи та роботодавців щодо відновлення на підприємствах промислової медицини;

- для попередження випадків смерті працівників на підприємствах з природних причин домагатися від владних органів держави законодавчо закріпленої норми щодо обов’язкового проходження медичних оглядів працівників віком 60 і більше років;

- с прияти розробленню Загальнодержавної та обласної програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

РОЗДІЛ 3. Молодіжна політика

Одним із важливих напрямів діяльності профоб’єднання, спрямованих на посилення соціально-економічного захисту трудящих, є підтримка та зміцнення молодіжного профспілкового руху. Для забезпечення реалізації цього напряму роботи обласне профоб’єднання та його членські організації спрямовуватимуть зусилля на вирішення наступних завдань:

  • реалізацію програми «Молодь підприємства» та відповідного розділу в Територіальній та галузевих угодах і колективних договорах;

  • розробку нової ідеології молодіжного профспілкового руху, яка б відповідала новим викликам;

  • залучення до керівництва профспілковими ланками енергійної профспілкової молоді з чіткою громадянською позицією і сучасним баченням шляхів оновлення нашої роботи;

  • організацію навчання профспілкової молоді, сприяння розвитку її духовного та культурного рівня;

  • залучення молоді до громадського життя та профспілкової діяльності, допомога їй у вирішенні побутових проблем.